Regulamin

§ 1 Definicje

 1. „Regulamin” – niniejszy dokument;
 2. „Serwis” – rozumie się przez to serwis internetowy, zlokalizowany pod adresem https://kicksterent.pl/, wraz z podstronami;
 3. „Polityka Prywatności” rozumie się przez to politykę prywatności Serwisu, dostępną w zakładce Polityka Prywatności;
 4. „Usługodawca” – rozumie się przez to Kicksterent Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Górnym 87-162, przy ul. Warszawskiej 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000786267, posiadającą nadane numery NIP: 725 22 89 268 oraz REGON: 383354675.
 5. „Biuro Obsługi Klienta”– rozumie się przez to część struktury organizacyjnej Usługodawcy, która wykonuje przewidziane Regulaminem czynności obsługi Użytkownika; kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: wynajem@kicksterent.pl oraz pod numerem telefonu: 694 680 069.
 6. „Użytkownik” – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lecz mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu lub Usługi;
 7. „Klient” – rozumie się przez to Użytkownika, który rezerwuje najem pojazdu;
 8. „Konsument” – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. „Usługa” – rozumie się przez to jedną z oferowanych przez Usługodawcę usług;

§ 2 Postanowienia ogólne 

 1. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaj i zakres świadczonych Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki rezerwacji najmu pojazdu oraz zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów, postępowanie reklamacyjne, rozpatrywanie sporów, a także zasady ochrony danych osobowych.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie w zakładce „Regulamin” i może zostać w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Usługodawca dostarczy mu treść Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 4. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub nieuprawnionego ingerowania w zawartość Serwisu.
 5. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikowi formularza kontaktowego oraz formularza rezerwacji najmu pojazdu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
  i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3 Zawartość Serwisu 

 1. Ceny określone w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Rodzaje oraz właściwości pojazdów, których najem może zostać zarezerwowany, a także stawki najmu, określone są w Serwisie.

§ 4 Rezerwacja najmu pojazdu  

 1. Rezerwacja najmu pojazdu jest możliwa w ramach jego dostępności.
 2. Rezerwacje przyjmowane i realizowane są przez Biuro Obsługi Klienta.
 3. Proces rezerwacji rozpoczyna się od wyboru pojazdu i kliknięcia przycisku „Rezerwuj teraz”, znajdującego się w karcie opisu pojazdu. Po wybraniu pojazdu należy finalizować rezerwację, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 4. W celu rezerwacji najmu pojazdu Klient podaje dane określone w formularzu rezerwacji.
 5. Rezerwacja wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityki Prywatności).
 6. Dane podawane w trakcie rezerwacji najmu pojazdu przetwarzane są w celu zapewnienia rezerwacji oraz przygotowania umowy najmu pojazdu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rezerwacji jako wymagane jest niezbędne dla dokonania rezerwacji i późniejszego zawarcia umowy (bez podania tych danych nie będzie możliwa rezerwacja najmu pojazdu). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zapewnienia rezerwacji lub do wycofania zgody.
 7. Rezerwacja, dla swej ważności, wymaga potwierdzenia przez Usługodawcę dostępności pojazdu. Usługodawca potwierdza dostępność pojazdu poprzez wysłanie do Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Do zawarcia umowy najmu pojazdu dochodzi w dniu określonym jako początek najmu, na podstawie odrębnych oświadczeń stron, złożonych z zachowaniem formy pisemnej. Pozostałe warunki najmu określa umowa.
 9. Najpóźniej w chwili odbioru pojazdu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za cały okres najmu.

§ 5 Rezygnacja z rezerwacji najmu pojazdu, zmiana i poprawienie błędnych danych
w rezerwacji
 

 1. Rezygnacji z najmu pojazdu, zmian oraz poprawienia błędnych danych w rezerwacji Klient może dokonać do chwili zawarcia umowy najmu pojazdu.
 2. W celu rezygnacji z rezerwacji, zmiany lub poprawienia błędnych danych w rezerwacji, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. W przypadku rezygnacji z najmu pojazdu usługodawca zastrzega sobie możliwość zatrzymania zadatku.

§ 6 Opłacenie wynajmu 

 1. Klient, po potwierdzeniu przez Usługodawcę rezerwacji, może opłacić najem pojazdu w następujący sposób:
 2. Przelew bankowy:

  Dane do przelewu:
  Kicksterent Sp. Z o.o.
  ul. Warszawska 1A, 87-162 Lubicz Górny
  mBank
  Nr konta: 49 1140 2004 0000 3002 7884 9358

  Dane do przelewu zagranicznego:
  mBank
  Nr konta: PL 49 1140 2004 0000 3002 7884 9358
  SWIFT: BREXPLPWMBK

 3. płatności internetowe online; podmiotem świadczącym obsługę płatności jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 001254524.
 4. Gotówka lub karta płatnicza, przy odbiorze pojazdu.

§ 7 Reklamacje z tytułu świadczenia Usługi 

 1. Reklamację z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
 3. Usługodawca w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
 4. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia (bez podania tych danych nie będzie możliwe złożenie reklamacji). Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 25, z późn zm.).
 3. Konsument może także zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej.
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są równie
  w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Usługodawca.
 2. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych może być podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator platformy Serwisu, operator systemu płatności obsługujący wybraną przez Klienta formę płatności, operator punktu wypożyczalni, w którym Klient odbiera pojazd, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe
  lub prawne.
 3. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Usługodawcy dostępu
  do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
 6. Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.

§ 10 Profile Usługodawcy w serwisach społecznościowych 

 1. Usługodawca prowadzi profile w serwisach społecznościowych, przeznaczone do publikowania informacji o Usługodawcy, oferowanej przez niego Usłudze, bądź prowadzonych przez niego akcjach promocyjnych. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorcę lub obserwatora profilu. Informacja o prowadzonych przez Usługodawcę profilach dostępna jest na stronie głównej Serwisu.
 2. Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu Usługodawcy, publikować własne treści, bądź prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy posiadać konto w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony. Odbiorca lub obserwator może zrezygnować z Usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy bez zachowana okresu wypowiedzenia). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu.
 3. Odbiorca lub obserwator profilu Usługodawcy zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez właściwy serwis społecznościowy,
  jest niezbędne dla korzystania z Usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w którym odbiorca lub obserwator korzysta z Usługi, przy czym treści lub inne formy aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu Usługodawcy, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu lub bloga,
  bądź usunięcia tych treści lub aktywności.
 5. Pozostałe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego lub bloga określone są w regulaminie tego serwisu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności postanowienia Regulaminu nie naruszają uprawień przyznanych Konsumentowi.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 3. Usługodawca może zmienić Regulamin z następujących przyczyn:
 4. konieczność dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej;
 5. konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich w Regulaminie;
 6. zmiana danych teleadresowych, adresów poczty elektronicznej, nazw lub numerów identyfikacyjnych użytych w Regulaminie;
 7. zmiana funkcjonalności Serwisu;
 8. zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną;
 9. zmian warunków technicznych korzystania z Serwisu lub świadczenia Usług.
 10. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, wchodzą w życie po upływie 14 dni
  od daty ich opublikowania w Serwisie.
 11. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do rezerwacji wynajmu pojazdu dokonanych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tych zmian. Takie rezerwacje realizowane będą na warunkach Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w czasie dokonania rezerwacji.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022 r.