Ogólne Warunki Najmu:

Niniejsze Warunki Wynajmu stanowią integralną część Umowy Najmu zawieranej pomiędzy Kicksterent Sp. z o. o. z siedzibą w Lubiczu Górnym (87-162), ul. Warszawska 1A (Wynajmujący) i Najemcą wskazanym w Umowie Najmu. Przedmiotem najmu jest opisany w Umowie Najmu samochód, który zostaje udostępniony Najemcy na warunkach i zasadach określonych w Umowie Najmu i załącznikach, w tym w niniejszych Warunkach Najmu.

§ 1 Ogólne warunki rezerwacji
 1. 1. Najemca musi mieć skończone 18 lat, ważne prawo jazdy oraz dowód osobisty.

 2. 2. W celu uzgodnienia wolnego terminu prosimy o kontakt e-mail: wynajem@kicksterent.pl lub pod numerem telefonu: 694 680 069.

 3. 3. Po uzgodnieniu terminu, do Klienta wysyłana jest umowa rezerwacyjna, którą trzeba wypełnić i podpisać, a następnie odesłać jej skan/zdjęcie.

 4. 4. Podczas zawarcia umowy rezerwacyjnej, Klient zobowiązany jest uiścić kwotę zadatku gotówką w siedzibie firmy, przelewem na podany w umowie numer konta lub poprzez link do płatności wygenerowany przez Wynajmującego.

 5. 5. Rezerwacji można dokonać także na stronie internetowej www.kicksterent.pl w zakładce Samochody. Podczas dokonywania rezerwacji online należy uiścić całą kwotę najmu.

§ 2 Wydanie i zwrot samochodu
 1. 1. Wynajmujący oddaje do używania przedmiot umowy, a najemca rzecz tę przyjmuje w najem.

 2. 2. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu, który uznaje za bardzo dobry.

 3. 3. Czas trwania umowy najmu rozpoczyna się z dniem określonym w protokole wydania samochodu i kończy z dniem określonym w protokole zwrócenia samochodu określającego stan techniczny pojazdu.

 4. 4. Zmiana terminu najmu wymaga zgody Wynajmującego. W przypadku niezwrócenia samochodu w terminie umownym, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia czynszu najmu w wysokości potrójnej stawki za każdy dzień opóźnienia. Niezwrócenie samochodu w terminie umówionym traktowane będzie jako przywłaszczenie i zostanie zgłoszone organom ścigania.

 5. 5. Najemca otrzymuje samochód z pełnym bakiem paliwa i zobowiązany jest do jego zwrotu z takim samym stanem. Koszt paliwa podczas wynajmu ponosi Najemca. W razie oddania pojazdu z niepełnym bakiem paliwa, Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą wynikłą z ilości dolanego paliwa do pełnego stanu oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 100zł.

 6. 6. Najemca zobowiązuje się oddać samochód w takim stanie, w jakim go wynajął. W przypadku zabrudzenia pojazdu, Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej.

 7. 7. Najemca oświadcza, że dysponuje środkami pozwalającymi mu na wykonanie umowy najmu i naprawienia szkody na rzecz Wynajmującego określonej niniejszą umową.

 8. 8. Najemca zobowiązuje się ponieść koszty napraw szkód, jakie zostały poniesione w czasie trwania najmu.

 9. 9. W przypadku podejrzenia rażącego naruszenia warunków najmu, Wynajmujący ma prawo skontrolować stan pojazdu lub odebrać go przed zakończeniem terminu najmu.

§ 3 Opłaty przy wynajmie
 1. 1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz najmu z góry za każdą rozpoczętą dobę trwania umowy.

 2. 2. Z chwilą zawarcia umowy i wydania samochodu, Najemca zobowiązany jest uiścić określoną kwotę tytułem kaucji dla zabezpieczenia roszczeń.

 3. 3. Rozliczenie kaucji nastąpi w chwili zwrotu przedmiotu najmu. Wynajmujący ma prawo wstrzymania całości kaucji w przypadku, gdy auto posiada uszkodzenia, których Wynajmujący nie jest w stanie wycenić na miejscu. Rozliczenie kaucji następuje po przeprowadzeniu napraw i przedstawieniu ich kosztorysu Najemcy.

 4. 4. W przypadku zwrócenia pojazdu przez Najemcę przed terminem określonym w umowie, Najemcy nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas najmu, chyba że zwrot nastąpi przed terminem na żądanie Wynajmującego.

§ 4 Warunki anulacji rezerwacji
 1. 1. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji jest bezzwrotny. W momencie anulacji rezerwacji z winy Wynajmującego, istnieje możliwość wykorzystania zadatku w innym terminie lub w tym samym terminie na inne auto.

 2. 2. Rezerwacje można zmienić lub anulować najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. W takim przypadku Wynajmujący może zaproponować inny termin, podczas którego będzie można wykorzystać wpłacony zadatek. Rezerwacjom anulowanym po tym terminie nie przysługuje możliwość zwrotu ani wykorzystania zadatku w inny sposób.

 3. 3. Jeśli rezerwacja nie zostanie anulowana, Wynajmujący ma prawo naliczyć Najemcy dodatkową opłatę podczas kolejnego najmu w wysokości 20% kwoty całkowitej najmu. Kwota ta stanowić będzie rekompensatę za postój pojazdu.

 4. 4. Rezerwacjom dokonywanym online, które są opłacone w całości, w momencie anulacji przez Najemcę, przysługuje zwrot środków pomniejszony o wysokość zadatku, tj. 100 zł za każdy dzień najmu.

§ 5 Warunki podczas trwania najmu
 1. 1. Najemcy przysługuje limit kilometrów w wysokości 300km na każdą dobę wynajmu.

 2. 2. Najemcy nie wolno dokonywać zmiany przeznaczenia najętej rzeczy, w szczególności dokonywać przebudowy i innych przeróbek poza konieczną naprawą ustaloną z Wynajmującym.

 3. 3. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu niniejszej umowy w podnajem lub do bezpłatnego używania.

 4. 4. Samochód nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów niezgodnych z przeznaczeniem, takich jak: wyścigi, rajdy i zawody, przewożenie dóbr i towarów niezgodnych z prawem celnym, drogowym lub innym. Bez zgody Wynajmującego nie wolno zarobkowo przewozić osób i rzeczy. Bez zgody Wynajmującego nie wolno holować innych pojazdów lub przyczep.

 5. 5. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek, w szczególności narkotyków, środków odurzających.

 6. 6. Zalecane jest parkowanie pojazdu w miejscach strzeżonych, zabronione jest zostawianie w pojeździe kluczyków i dokumentów pojazdu.

 7. 7. Najemca nie może korzystać z samochodu poza terytorium RP.

 8. 8. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy, zostanie on obciążony kosztami za postój samochodu powstały w związku z naprawą samochodu według stawki 50% ceny wynajęcia za każdą dobę.

 9. 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel, w szczególności których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu, lub niewłaściwa obsługa pojazdu, z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem.

 10. 10. Najemca zobowiązany jest do informowania o wszystkich zdarzeniach dotyczących wynajmowanego pojazdu w pierwszej kolejności Wynajmującego. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie szkody wynikłe z niedbalstwa. W przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym zdarzeniu Policję i Wynajmującego. Jeśli uszkodzenie pojazdu w wyniku kolizji drogowej wynikło z winy osób trzecich, Najemca zobowiązany jest do uzyskania oświadczenia sprawcy o jego winie oraz pobrania od sprawcy jego danych osobowych i danych z polisy OC. Najemca osobiście odpowiada za nieprzestrzeganie zasad i przepisów ruchu drogowego podczas użytkowania wynajmowanego pojazdu.

 11. 11. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za uszkodzenia wynikające z użycia samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przekraczający normalny stan zużycia tj. uszkodzenia tapicerki, rozdarcia i uszkodzenia siedzeń, deski rozdzielczej i innych elementów samochodu, uszkodzenia części bagażowej: rozdarcia tapicerki, zadrapania lakieru, uszkodzenia części plastikowych, koszt wymiany i naprawy uszkodzonego ogumienia).

 12. 12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za usterki mechaniczne pojazdu powstałe z jego winy i nie podlegające naprawie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszych warunkach, w szczególności spowodowane zatankowaniem niewłaściwego paliwa.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera, żeby otrzymywać informacje nowościach.

kicksterent logo

KicksteRent

Warszawska 1a

87-162 Lubicz Górny

Nasi partnerzy

 • hdcustoms.webp
 • LOGO_TEC_2000_2000px.jpg
 • logo pmo
 • Logo png.png
 • PL-Full color.png

KICKSTERENT © Wszelkie prawa zastrzeżone

hoqus